SLUŽBY V OBLASTI SUPERVIZE

Co je SUPERVIZE.
Možná jste se sami setkali s tím, že jste pod pojmem supervize slyšeli či četli různé výklady a zkušenosti. Možná jste těmi kteří s tím mají "už svou" zkušenost, co dokonce zažili nějakou "ne příliš povedenou" supervizi. Proto jsem se rozhodl, že zde na svých stránkách napřed popíšu "své" pojetí supervize, abyste sami věděli do čeho v případě zájmu o mé služby "jdete".

Termín „supervize“ se původně používal v anglicky mluvících zemích v ekonomickém prostředí a znamenal zde „dohled“ či „kontrola“. Postupně se však „supervize“ začala využívat i v rámci vzdělávání a podpoře v psychoterapii, ve smyslu vedení do praxe a v praxi zkušenějším psychoterapeutem.
Dnes je již pojem supervize používán v široké oblasti jako je např. řízení lidských zdrojů v organizaci (v obdobě určitého „mentoringu“ či „counsellingu“ ), v oblast pomáhajících profesí a sociální práce, a nověji také v oblasti vzdělávání. Teoretikové také v této oblasti uvádějí řadu definic, jako např. : „K jádru směřující meziosobní interakce s obecným cílem setkání mezi supervizantem a supervizorem, ve snaze zlepšit schopnost prvého pomáhat lidem“. „Systematická pomoc … při řešení profesionálních problémů v neohrožující atmosféře, která dovolí pochopit osobní, zejména emoční podíl člověka na jeho profesním problému.“
„Supervize je metoda kontinuálního zvyšování profesionální kompetence poradce, vede pracovníka k samostatnému vykonávání profese, chrání klienta … a současně chrání status profese nebo profesní skupiny.“ „Supervize pomáhá řešit konkrétní problémové situace, vznikající v silovém poli pracovník – klient – profesionální role – instituce.“ Definicí bychom našli desítky, ale obecně lze říci, že
supervize je hlavně metodou řízení, vzdělávání a podpory
. Metodou která slouží k dalšímu osobnímu a profesionálnímu rozvoji pracovníků, a metodou, která může významně přispět kvalitě práce a řízení v organizaci. To jinými slovy znamená zajištění dobré kvality služeb pro její klienty.
Obecně lze také říct, že supervize pomáhá získat určitý nadhled nad svou prací, vznikajícímu problémy a systémem ve kterém se pohybujeme. Toto je také naplňováno třemi základními funkcemi supervize: - Podpůrná funkce - poskytuje emoční podporu a umožňuje pracovníkům zvládat množství stresu spojené s prací. - Vzdělávací funkce - orientována na profesionální zájmy pracovníků – učit se a odborně se rozvíjet. Slouží ke zvládání společenských požadavků i požadavků organizace, k zavádění nových přístupů k práci. - Administrativní funkce - je orientována na stanovování cílů, priorit a hodnocení efektivity činnosti a zaměřuje se také na zvládání objemu a typu práce.

Supervize také často slouží:

 k vyjasnění poslání pracoviště a celé organizace
 k prevenci syndromu vyhoření pracovníků
 k prevenci zahlcenosti a přepracovanosti
 k účinnému zvládání pocitů bezmoci a viny
 k účinnějšímu zacházení s vlastními zdroji pracovníků

Tamara a Jiří Tošnerovi potvrzují skutečnost, že „odborně prováděná pravidelná supervize je jedním z nejlepších preventivních opatřeních proti syndromu vyhoření.

“ Supervize by také měla poskytnout jiný pohled na vlastní práci, vytvořit prostor pro reflexi obsahu a procesu vlastní práce i dodat ocenění a podporu pracovníkům. V poradenství slouží supervize navíc k verifikaci správnosti postupů při práci s klientem a ke korigování neefektivních postupů. Pecora vidí smysl supervize také v pomoci týmu stanovit svoje priority, v podpoře aplikování filosofie poslání dané služby a v posílení pracovníka delegováním odpovědnosti.
V neposlední řadě může supervize pomoci rozpoznat již existující nebo potenciální pracovní problémy a najít nejlepší způsob jejich řešení.


Máte nějaké otázky, nebo potřebujete supervizi či podobnou službu a nejste si jistí, jestli tato nabídka splňuje vaše očekávání?

PaedDr.Vladimír Šik, Ph.D.
Králova výšina 575/34 40001 Ústí n.L.
Tel : 777 028 050
Mail :psychoterapie.sik@gmail.com