Profesní profil : PaedDr. Vladimír Šik, Ph.D.

V roce 2015 jsem získal velký doktorát (Ph.D.) na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a úspěšně obhájil disertační práci na podpory kompetencí a zavádění supervize do oblasti pomáhajících profesí.

Předchozí vysoká škola, kterou jsem vystudoval byla pedagogického směru, a následně složení doktorské státní rigorózní zkoušky se získáním titulu PaedDr. Profesní dráhu jsem zahájil jako odborný asistent na Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Psychoterapeutické kompetence jsem získal v dynamicky orientovaném Výcviku SUR v výcvikové komunitě pod ostřížím zrakem doc. MUDr. Jaroslava Skály, CSc. v letech 1984-1987. Moji orientaci a přístup ke klientovi později obohatil také Výcvik v hypnotické a nehypnotické psychoterapii M. H. Ericksona a brity podpořený střednědobý výcvik v metodách Participativního řešení občanských a rodinných sporů technikou mediace. Nový náhled mi dal Výcvik v oblasti muzikoterapie a psychodramatu vedený předním americkým psychoterapeutem J. J. Morenem a také Výcvik v Edukativní rodičovské terapii v Adleriánském přístupu.

Moje supervizní kompetence jsou pak podloženy několika akreditovanými výcviky v oblasti supervize, orientované hlavně na supervizi v pomáhajících profesí.

V roce (2014) jsem také již absolvoval výcvik "Kreativní metody v supervizi a poradenství", vedený Reinhild Schweer ze SRN a výcvik KOUČINK A SUPERVIZE VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ VE FIRMÁCH vedený DI Elisabeth Alder–Würrer z Rakouska.

V současné době pracuji privátně jako OSVČ. Poskytuji služby v oblasti supervize, vzdělávání, poradenství a mediace, hlavně v oblasti pomáhajících profesí, podpory rodiny a náhradní rodinné péče, partnerského poradenství a efektivního rodičovství.

Přednáším externě na akademické půdě a VOŠ, hlavně problematiku sociální práce, psychoterapie, komunitní psychiatrie a oblast výcviků sociálních dovedností.

Vybraná publikační činnost:

•ŠIK,V. (2013): Podpora profesních kompetencí odborníků vzdělávajících seniory v pobytových zařízeních. Konference Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education of Older Adults in the V4 Countries. Praha: 11. 4. 2013.

• ŠIK, V. (2012): Supervize jako nástroj řízení a podpory kvality v oblasti pomáhajících profesí. Vědecký časopis Business Trends 2/2012 str. 14-21 Plzeň: FE ZČU. ISSN 1805-0603.

• Šik,V. (2012): Supervize jako forma prevence syndromu vyhoření v procesu vzdělávání. Sborník ke konferenci Rozvoj školy a supervize. Lumen Vitale - centrum vzdělávání o.s. Praha ISBN 978-80-905000-7

• Šik,V.(2011): Problémy vzdělávání sociálních pracovníků v české republice (překlad z ruštiny). Materiály mezinárodní vědecké konference . str.78-84. Moskva, ISBN 978-5-209-03617-3

• Šik,V. (2011): Vzdělávání, jako prostředek rozvíjení lidského kapitálu ... . (překlad z ruštiny). Materiály mezinárodní vědecké konference . str.78-84. Moskva, ISBN 978-5-209-03617-3

• Šik,V. (2010): Dilemata utváření profesních kompetencí u pracovníků v pomáhajících profesích. In: Sborník Mezinárodní konference: Současná sociální práce – teorie a praxe. UJEP Ústí nad Labem. (v tisku)

• Šik,V. (2010): Psychoterapie a dramaterapie v kontextu filosofického pohledu jazykových her Ludviga Wittgensteina. In: Sborník VI. Mezinárodní dramaterapeutická konference. UP Olomouc, (v tisku)

• Šik,V. (2009): Dilemata ve vzdělávání v oblasti sociální práce. Mezinárodní konference Pedagogické a psychologické disciplíny v přípravě pracovníků v sociální sféře. Pořadatel: UJEP Ústí nad Labem. Aktivní účast. Příspěvek do sborníku na téma: Dilemata ve vzdělání v oblasti sociální práce (v tisku).

• Šik,V. (2009): Vzdělání a utváření kompetencí jako základ lidského kapitálu. In: Sociální potenciál starého průmyslového regionu FSE UJEP Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7431-016-4

• Šik,V. (2009): Dramaterapie jako cesta utváření profesionálních kompetencí u pracovníků pomáhajících profesí. Sborník V. Mezinárodní dramaterapeutické konference PF UP Olomouc. ISBN 978-80224-2492-7

• Šik,V. (2008): Metody práce se skupinou pro pomáhající profese 176 stran, FSE UJEP v Ústí n. L. ISBN 978-80-7414-059-7

• Šik,V. (2009): Dramaterapie jako cesta utváření profesionálních kompetencí u pracovníků pomáhajících profesí. Sborník V. Mezinárodní dramaterapeutické konference PF UP Olomouc,

• Šik, V. (2008): Metody práce se skupinou pro pomáhající profese 176 stran, FSE UJEP v Ústí n. L. ISBN 978-80-7414-059-7

• Šik, V. (2008): Ageismus jako problém sociální exkluze. In: Sociální potenciál průmyslových regionů a možnosti jejich zjišťování. Str.177-194, FSE UJEP Ústí n.L. ISBN 978-80-7414-098-3

• Šik, V. (2007): Maska a hraní rolí při práci se skupinou. Sborník III.Mezinárodní dramaterapeutické konference PFUP Olomouc 2007

Preferovaný způsob práce:

Ve své práci preferuji přístup orientovaný na řešení problému klienta. Služby vždy zahajuji a směřuji na základě systému pomoci a vzájemné dohody s klientem, aniž bych mu jakkoli bránil v jeho nezávislých krocích a následných volbách. Preferuji systém práce se vzájemně dohodnutými, konkrétními a pravidelně monitorovanými cíli. Nebráním se ani přiměřenému telefonickému či jinému kontaktu i mimo tato sezení. Jsem vázán etickým kodexem a ctím autonomii a soukromí klienta i důvěrnost svěřených informací. Nezaměřuji se na konkrétní klientelu, ale z povahy své profese častěji pracuji s klientelou orientovanou na vyladění osobního života a posilování sociálních i profesních kompetencí.

Asociace supervizorů pomáhajících profesí:

Jsem členem a předsedou Asociace supervizorů pomáhajících profesí, což je dobrovolné sdružení, které si klade za cíl sdružovat supervizory z oblasti pomáhajících profesí. Základním záměrem asociace je podpora jejich celoživotního vzdělávání, vědecká a publikační činnost. Asociace si též klade za cíl šířit informace v oboru supervize, pořádat semináře, přednášky a konference. Je zaměřena především na sociální oblast a zdravotnictví Chceme pomáhat těm, kteří pomáhají.

PaedDr.Vladimír Šik, Ph.D.
Králova výšina 575/34 40001 Ústí n.L.
Tel : 777 028 050
Mail :supervize.sik@gmail.com