Anotace kurzu : Zvládnutí stresu a stresových situací

Rozsah : víkendový výcvik Pátek odpoledne - Neděle poledne 16 hod výuky

Lektoři : PaedDr.Vladimír Šik

Cílem školení je seznámit účastníky jak z teoretického, tak z praktického hlediska s problematikou stresu, vlivu pracovní i životní zátěže, souvislostmi s výkonem práce pracovníka v oblasti pomáhajících profesí. Hlavní důraz bude kladen na osvojování a rozvoj praktických dovedností v oblasti eliminace, předcházení a zvládání důsledků stresu.

Rámcová struktura jednotlivých tematických celků:

A ) TEORETICKÁ ČÁST VZDĚLÁVACÍHO SUBMODULU

Cíl: Předložit účastníkům teoretické základy různých přístupů k objasnění vzniku stresu a jeho dopadu na osobnost člověka. Z metodologického hlediska teoreticky vyložit jednotlivé techniky zvládání stresu a problematiky stresu jako nezbytného faktoru provázejícího celý jak profesní život, tak osobní život pracovníků v oblasti pomáhajících profesí.

Forma: volná přednáška s diskusí

  1. Definice stresu, stresoru
  2. Příčiny stresu: Životní události. Období života. Náročné životní situace.
  3. Fáze stresové reakce: Fyziologická reakce. Reakce v chování. Reakce v myšlení.
  4. Fáze stresu: Varování; Odolávání. Vyčerpání.
  5. Projevy a reakce na stres: Fyziologické reakce. Psychologické reakce. Sociální reakce.
  6. Sociální opora jako mocný faktor pomoci při zvládání stresu: Význam sociální opory pro boj s nejtěžšími stresy.
  7. Obrana a prevence proti stresu: Fyzická obrana. Duševní obrana. Učení sama sebe. Sebekontrola. Relaxace.
  8. Stres a nemoc: Psychosomatické poruchy. Interakční cesta. Cesta nezdravého chování. Cesta nemocného chování.
  9. Syndrom vyhoření : Princip, ukázka testu. Důsledky Butnout syndromu na zdraví a práci
  10. Dovednost zvládat stres: Zvládání zaměřené na problém. Zvládání zaměřené na emoce. Obranné mechanismy.

B ) PRAKTICKÁ ČÁST - VÝCVIKOVÝ MODUL

Cíl: Sebepoznání, subjektivní zpětná vazba v oblasti vlastního syndromu vyhoření, schopnost vytvořit si individuální antistresové mechanismy, nácvik relaxačních technik a jiných kognitivních a racionálně emotivních přístupů v odolnosti proti stresu. Práce s životními kotvami, časem a prostorem pro odpočinek. Ukázka kotvení podle principu Pessoterapie.

Forma: tréninkové aktivity, řízená diskuse, hraní rolí, modelové chování, workshop, brainstorming, sebereflexe .

Principy: Výše uvedený rámec je pouze orientační.Vlastní konktrétní podoba výcviku bude vycházet z praktické objednávky a očekávání účastníků na vlastním kurzu. Teoretická a praktická část se prolínají a vycházejí z konkrétní momerntální situace a potřeby kurzu. Praktická řešení a cvičení jsou zaměřena na zvládání konkrétrních situácí se kterými se účastníci setkávají ve svém osobním i profesním životě v praxi (např. agrese, manipulace, potřeba rychlého zvládnutí složité situace, nátlakové chování, životní krize a události, pomoc druhému a pod.)

PaedDr.Vladimír Šik, Ph.D.
Králova výšina 575/34 40001 Ústí n.L.
Tel : 777 028 050
Mail :psychoterapie.sik@gmail.com